شرایط پذیرش کالا

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:53
شرایط پذیرش کالا
مدارك و مراحل پذيرش كالا در شهروند
۱- ارائه درخواست همكاري با شركت شهروند توسط متقاضي در سربرگ ممهور شده .
۲- مذاكره با مسئولین خرید در دپارتمانها.
۳- تکمیل فرم پذیرش اخذ شده از دپارتمانهای خرید و پیوست نمودن مدارک مورد نیاز متقاضی

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي
۱- تصوير اساسنامه شركت
۲- تصوير آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات كه به تائيد اداره ثبت رسيده باشد .
۳- ارائه شماره حساب به نام شركت در سربرگ ممهور شده و تائيد شده توسط مدير عامل شركت .
۴- نمونه فاكتور به نام شركت .
۵- نمونه سربرگ به نام شركت.
۶- مجوزهاي بهداشتي و پروانه بهره برداري و ساير مجوزها از دستگاههاي ذيربط.
۷- برگه ترخيص كالا (برگ سبز گمركي) در صورت لزوم.
۸ - ارائه مجوز نمايندگي رسمي

مدارك مورد نياز اشخاص حقيقي
۱- تصوير جواز كسب يا كارت بازرگاني
۲- ارائه شماره حساب به نام شخصيت حقيقي در سر برگ ممهور شده و تائيد شده .
۳- نمونه فاكتور به نام شخصيت حقيقي.
۴- نمونه سربرگ به نام شخصيت حقيقي.
۵- مجوزهاي مورد نياز از دستگاههاي ذيربط.
۶- برگه ترخيص كالا (برگ سبز گمركي ) درصورت لزوم.
۷- ارائه مجوز نمايندگي رسمي.