اصول مشتري مداري (9)

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:49
اصول مشتري مداري (9)
انیگرام تکنیکی باستانی براي طبقه بندي انواع شخصیت است که به 2500 سال قبل باز میگردد. در اين مقاله انواع تيپهاي شخصيتي مشتريان بررسي مي شوند. در این رویکرد، شخصیت انسانها به نه گروه متفاوت تقسیم می شود. در اين مقاله انواع آنها بررسي مي شوند.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.