تحقیق و توسعه

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:52
تحقیق و توسعهشركت خدماتي كالاي شهروند بعنوان يك مجموعه پيشرو در صنعت خرده فروشي كشور و در بخش فروشگاه هاي زنجيره اي، طي چند سال اخير اقدام به بسترسازي لازم جهت بهره مندي از توانمندي هاي علمي دانشگاه هاي كشور جهت شناسايي مستمر و بكارگيري شيوه هاي نوين فروشگاه داري و ارائه خدمات متنوع و جديد به مشتريان نموده است. براين اساس در خصوص انجام موضوعات مختلف پژوهشي از جمله موارد ذيل، در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حمايت هاي مادي و معنوي مي نمايد.

۱ . راهكارهاي ارتقاءفروش وافزايش سهم از بازار
۲ . رضايت و وفاداري مشتريان
۳ . رضايت كار كنان ونظام هاي انگيزشي
۴ . تبليغات اثر بخش
۵ . رنجيره تأمين كالا
۶ . كارايي و بهره وري منابع مورد استفاده
۷. رفتار مصرف كننده وعوامل مؤثر بر آن
۸ . مديريت دانش
۹ . الگوهاي ارزيابي عملكرد
۱۰ . داده كاوي

شايان ذكر است مراحل انجام كار بصورت ذيل مي باشد:
۱ . ارئه معرفي نامه مكتوب از دانشگاه محل تحصيل
۲ . ارائه پروپوزال مصوب شده
۳ . انجام هماهنگي هاي اجرايي جهت شروع موضوع تحقيقاتي

عناوين پژوهشي اولويت دار سال ۱۳۹۱ :
۱. ارائه يك الگوي عملياتي در خصوص پرتفوي بهينه كالايي درهر يك از فروشگاه هاي شهروند
۲. شناسايي و ارائه راهكارهاي جديد و موثر جهت حفظ و افزايش مشتريان
۳. تدوين برنامه ريزي استراتژيك جامع و يكپارچه شهروند
۴. بررسي و ارزيابي رضايت مشتري از فرو شگاه هاي مختلف شهروند
۵. شناسايي و ارائه راهكارهاي موثر ترويج فرهنگ مشتري مداري در حوزه هاي مختلف شركت
۶. مطالعه، برآورد و بخش بندي بازار شهروند در شهر تهران
۷. بهينه سازي فرآيندهاي ارائه خدمات نوين به مشتريان با رويكرد مشتري مداري
۸. شناسايي انواع استانداردهاي مرتبط با فعاليت هاي فروشگاهي و ستادي و ارائه راهكارهاي موثر جهت دستيابي به آنها
۹. طراحي و اجراي نظام كارساز مديريت ارتباط با مشتري CRM در فروشگاه هاي شهروند
۱۰. ارائه الگوي اجرايي جهت مستند سازي تجربيات مديران و كارشناسان فروشگاهي و ستادي
۱۱. طراحي الگوي نظام جامع ارزيابي عملكرد
۱۲. بررسي استراتژي هاي عوامل آميخته باراريابي و تاثير آنها بر سهم بازار
۱۳. نياز سنجي آموزشي شغل و شاغل بر مبناي الگوي ONET
۱۴. طراحي واستقرار نظام مديريت دانش كاركنان حوزه هاي ستادي و اجرايي
۱۵. طراحي الگوي پايش وارزيابي عملكرد تامين كنندگان
۱۶. تدوين راهبرد هاي موثر جهت توسعه فروش مجازي